پرستو

اگـر  زبـان  پــرسـتـو  بـه  بـال  بـرخـيــزد هــزار  شــعـر  بـلنـد از  خيــال  بـرخـيـزد کسی نگويد از اين پس نمی شود. شايد کـه بـا زبـان  پـرسـتـو   مـحـال  بـرخـيـزد خـيـال  پـنـجـره هـا  را  بـه ناز  بـگشـاييـد کـه از  ارادتـمـان  قـيـل و  قـال  بـرخـيـزد گـذشـت عمر پـرستو و راهمان دور است دعـا  کـنيـد  دلـم  چـون  غـزال  بـرخـيـزد مـيـان مـانـدن و رفـتن  مـباش  در تـرديـد بگيـر  دامـن  حافـظ  کـه  فـال  بـر خـيـزد

/ 0 نظر / 46 بازدید